HomeNieuwsRaadsvergadering 25-04-2019

Raadsvergadering 25-04-2019

Publicatiedatum: 28 mei 2019

Uit de Raad

Donderdag 25-04-2019 werd een besluitvormende raadsvergadering gehouden.
Het volgende punt werd daarin behandeld:

Evaluatie deeltijdwonen  en vaststellen Huisvestingsverordening tweede woningen 2019

Raadsvoorstel:

  • Vast stellen de Huisvestingsverordening tweede woningen 2019;
  • In te trekken de Huisvestingsverordening tweede woningen 2018

Aanleiding van het besluit m.b.t. deeltijdwonen

Als gevolg van de economische crisis en de ontwikkelingen op de woningmarkt is er in 2013 besloten de leegstand tegen te gaan en de leefbaarheid in de dorpen te behouden door deeltijdbewoning toe te staan. Beter een kortere tijd in een woning dan dat de woning jaren te koop staat.

In april 2018 heeft de gemeenteraad uitgebreid gediscussieerd hoe hiermee verder te gaan. Het college kwam met 3 opties:

- Verder gaan met bestaand beleid en overal deeltijd wonen toestaan;

- Stoppen met deeltijd wonen in de kernen;

- Alleen nog deeltijdbewoning toestaan bij nieuwbouw.

Die laatste optie had de voorkeur van het college destijds omdat nieuwbouw woningen kwalitatief nog jaren goed blijven en de prijzen behoorlijk hoog zijn wat een drempel is om zo’n woning zomaar te kopen en te laten verpauperen.

Geen van deze 3 opties kreeg de meerderheid en ook amendementen die tijdens die vergadering waren ingediend kregen geen meerderheid, waarop wethouder van der Maas voorstelde om deeltijdwonen voor 1 jaar niet meer toe te staan en na een jaar alsnog nieuw beleid formuleren.

Het was toen wenselijk om hiermee in de woonkernen niet meer verder te gaan. De verwachte aantasting van de leefbaarheid is onwenselijk. Ook was de markt voor permanente bewoning weer aangetrokken. Het gebruik van een woning binnen de kernen als recreatiewoning was niet meer toegestaan.

Probleem was echter dat niet alle bestemmingsplannen van de kernen waterdicht zijn.

Primair hoor je de bestemming te regelen in een bestemmingsplan. Het was altijd gebruikelijk om de bestemming “wonen “ te leggen op die plekken waar permanent gewoond werd.

Uit jurisprudentie is echter gebleken dat dit begrip deeltijd wonen niet uitsluit.

5 van onze komplannen hebben de toevoeging “permanent” gekregen om misverstanden te voorkomen. Colijnsplaat heeft dit nog niet en ook de Stadspolder heeft deze toevoeging niet. Hier wordt aan gewerkt.

Om te voorkomen dat daar nog gebruik gemaakt wordt van deeltijd wonen is de verordening vooral daarop van toepassing. In een huisvestingsverordening is aangegeven welke woningen gelden voor permanent bewoonde woning, deeltijdbewoning of recreatieve bewoning bestemd zijn. De verordening is alleen van toepassing op woningen binnen de kernen met bestemming “wonen”. De verordening geldt  volgens het bestemmingsplan niet voor appartementen.

Resultaten van de evaluatie van het besluit in 2018
Het nieuwe beleid heeft nu een jaar gewerkt. Er is een goede doorstroom en er is vraag naar woningen. Door het vaststellen van de ‘Huisvestingsverordening tweede woningen 2018’ was de gedachte dat deeltijdbewoning in het appartementengebouw van De Dukdalf in Kortgene niet zonder meer mogelijk was, terwijl dit voorheen wel altijd zo werd gebruikt. Echter heeft dit gebouw ook gewoon de juridische mogelijkheid van deeltijdwonen in tegenstelling van de gewone woningen in de kern Kortgene Ditzelfde geldt voor bijna alle appartementsgebouwen in de bebouwde kom.

Om ongelijkheid te voorkomen is nu besloten dat alle appartementen binnen bebouwd gebied als deeltijdwonen gebruikt mogen worden. Het maken van een uitzondering  zal nu dus niet alleen gelden voor De Dukdalf  maar zal ook voor meerdere appartementen mogelijk worden. Op dit moment gaat het om de nieuwbouwlocaties: Singel 1 t/m 19 Kortgene (stadspolder), hoek Beurstschippersstraat/Kaaidijk Kortgene, Dijkdreef 2 t/m 26 Kamperland, Uithaven 10 Kamperland, Havelaarstraat 22 en Oude haven Colijnsplaat.

Beleid voor toekomstige appartementen
Bij de realisatie van nieuwe appartementen zal het college de raad hierover eerst consulteren over het gebruik van de appartementen. De locaties zijn ook bijna allen dichtbij de jachthavens gelegen en daardoor in (overgangs)gebieden waar ook sprake is van recreatie. Er is sprake van een vergrijzende bevolking en dat vraagt naar levensloopbestendige woningen. Appartementen zijn daar uitermate geschikt voor, maar vanuit de Noord-Bevelandse bevolking is daar (nog) niet veel vraag naar. Wanneer de betreffende appartementen voor deeltijdbewoning gebruikt kunnen worden, kunnen ze eventueel later voorzien in een behoefte voor de oudere bevolking. Hiermee hebben dan alle appartementen een dubbele bestemming.

Wethouder A. van der Maas licht toe hoe het traject van besluiten tot nu toe is gelopen. Na de eerste reacties en wensen van de raad in de vergadering op 11 april jl. is aan deze wensen zo veel mogelijk tegemoet gekomen en is het raadsvoorstel aangepast en uitgebreid.
Na een uitgebreide gedachtewisseling met de raad is het beleid versterkt en als volgt geborgd:
-  In de kernen Colijnsplaat en de Stadspolder te Kortgene is deeltijdwonen niet meer mogelijk en wordt nu gelijk aan de andere woonkernen;
-  Bij nieuwbouw van appartementen(gebouwen) zal het college de raad eerst consulteren;
-  De genoemde leges € 250,- zal per 1-1 2020 in de nieuwe legesverordening worden aangepast waar de raad zelf over besluiten zal;
-  Tevens zal de nieuwe huisvestingsverordening jaarlijks worden geëvalueerd en aan de raad worden voorgelegd.

Positief besluit gemeenteraad
Met een tegenstem van D66 werd dit besluit door de andere fracties breed gedragen.